7.07.2013

Esman ile Geldim Sana Rabbim...

 

 Allah’ım! Rahmânsın; ayrım yapmadan merhametini gösterensin, bize merhamet göster. Rahmânsın; Seni sevenleri sevginle kuşatansın, bizi sevdiklerinin arasına kat. Kuddûssün; her türlü eksiklikten uzaksın, bizi kirlerimizden temizle. Selâmsın;her türlü tehlikeden korursun, bizi korkularımızdan kurtar.
Mü’minsin; kalplere güven salansın, bizi sana olan güvenimizle dinç kıl.
Azîzsin; sonsuz ve yüce onur sahibisin, bizi onursuz eyleme....
Mütekebbirsin; her şeyden büyüksün, bizi büyüklenmekten koru. Bârîsin; her şeyi birbirine uygun yaratansın, bizi bu uyumdan uzaklaştırma. Musavvirsin; her varlığa güzel şekil verensin, bize bu güzelliği koruma gücü ver. Gaffârsın; çok çok affedensin, bizi affından mahrum etme. Vehhâbsın; bol bol hediyeler verensin, bizi hediyelerinle sevindir. Rezzâksın; herkese rızgını verensin, soframızı nimetsiz bırakma. Fettâhsın; Her şeyi sonuna kadar açansın, yüzümüze kapını kapama.
Alîmsin; her şeyi hakkıyla bilensin, bizi cahil olmaktan koru. Kâbıdsın; istediğini daraltansın, bizi darlığa düşürme. Bâsıtsın; istediğini genişletensin, bizi genişlikte soluklandır. Hâfıdsın; dilediğini alçaltansın, bizi küçük düşürme. Râfisin; dilediğini yükseltensin, bizi yücelere çıkar.
Muizsin; izzet ve şeref verensin, bize şeref nasip et. Müzilsin; hor ve hakir kılansın, bizi hakir kılma. Semîsin; gizli açık her sözü işitensin, bizi sana seslenmekten uzaklaştırma. Basîrsin; her şeyi bütün incelikleriyle görensin, bize inceliği görecek göz ver. Adlsın; adaleti hakkıyla uygulayansın, bizi zulümden uzak eyle. Lâtifsin; lütfu ve keremi bol olansın, bizi lütuf denizinde yüzdür.
Habîrsin; her şeyden haberdar olansın, bizi kendimizden habersiz eyleme. Halîmsin; yaratıklarına yumuşak davranansın, bize yumuşak davranmayı öğret. Azîmsin; azamet ve büyüklük sahibisin, bizi senden başkasına küçük düşürme. Gafûrsun; kullarının günahlarını bağışlayansın, günahlarımızı un ufak eyle.Şekûrsun; şükürleri kabul edensin, bize şükretme imkânı ver. Hafîzsin; her şeyi koruyansın, bizi çirkinlikten koru. Hasîbsin; her şeye hesap soransın, bizi veremeyeceğimiz hesaba düşürme.
Kerîmsin; iyilik ve ikramı bol olansın, bize cömert olmayı öğret. Rakîbsin; bütün varlıklar üzerinde gücü olansın, bize gözlendiğimizi unutturma. Mucîbsin; duaları kabul edensin, dualarımızı karşılıksız bırakma. Hakîmsin; her şeyi yerli yerince yapansın, bizi yararsız işlerden uzaklaştır. Vedûdsun; kullarını çok sevensin, bize sevmeyi öğret. Bâissin; ölüleri diriltensin, bizi mutlu olarak dirilt.
Şehîdsin; her şeye şahit olansın, seni sevdiğimize şahit ol. Haksın; tek hakikat sensin, bize hakikatinden ilham et. Vekîlsin; kendisine güvenilensin, bize sana güvenmeyi unutturma.
Kavîsin; güç ve kuvvet sahibisin, bizi sevginle güçlendir. Metînsin; hiç sarsılmayansın, bizi zayıflığımızla baş başa bırakma.
Velîsin; inananların dostusun, bizi dostluğuna kabul buyur. Hamîdsin; övgüye lâyık olansın, bize seni övme zevkini tattır.