24.04.2012

N’ideydim

N’ideydim âlemi, âlemde hayrânın olaydım yâr,

N’ideydim âdemi, âdemde kurbânın olaydım yâr.

.N’ideydim hûr u gılmânı, n’ideydim bâğ-ı Rıdvân’ı,

N’ideydim başka seyrânı, sana seyrân olaydım yâr.

.

N’ideydim devlet-i câhı, n’ideydim izzet-i şâhı,

N’ideydim mihr ile mâhı, sana mihmân olaydım yâr..

N’ideydim yâr u ağyârı, n’ideydim bülbül- i zârı,

N’ideydim gül ü gülzâr ı, sana giryân olaydım yâr.

.

N’ideydim yârın olsaydım, n’ideydim varın olsaydım,

N’ideydim zârın olsaydım, sana nâlân olaydım yâr.

.

N’ideydim zülf-ü leylâyı, n’ideydim çeşmi şehlâyı,

N’ideydim başka sevdâyı, sana sûzân olaydım yâr.

.

N’ideydim şânına layık, Hulûsi’n olmasa âşık,

N’ideydim olmayı ayık, sana mestân olaydım yâr…

.

Osman Hulûsi Efendi